Directie van de opleiding NL  FR  
Home Contact

Meer info
Ontvang informatie per e-mail :
Abonnement
UitschrijvenPrivacy
Federale Politie
Lokale Politie
Info-Zone
Politie Documentatie
Selectie en Rekrutering
Human Resources
MateriŽle middelen
Medische dienst
Wegeninfo
Gerechtelijk Meldpunt
Algemene Inspectie
Comitť P
Voorzitterschap EU
Wegcode

Gecertificeerde opleidingen voor het calogpersoneel van de geÔntegreerde politie

Om u te helpen in de materie van de gecertificeerde opleidingen heeft de Directie van de Opleiding deze pagina ontwikkeld die de antwoorden op de meest gestelde vragen herneemt.

Alvorens contact op te nemen met de verschillende betrokken diensten in deze materie, nodigen wij u uit deze gids heel zorgvuldig te lezen.

Het referentiedocument in deze materie is de brochure van DSJ over het statuut CALog, gepubliceerd in 2007.

 

Definitie

De gecertificeerde opleiding wordt gedefinieerd in de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) (M.B., 14 maart 2007) zoals de opleiding die erop gericht is "de competenties van het personeelslid van het administratief en logistiek kader te actualiseren en te ontwikkelen en die wordt afgesloten met de validatie van de verworven kennis van de opleiding".

 

Wettelijk kader - nuttige documenten

 • Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), B.S., 14.03.2007.
 • K.B. van 23 maart 2007 houdende wijziging van het K.B. van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, B.S., 30.03.2007.
 • Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, B.S., 31.05.2007, p. 29436.
 • Omzendbrief GPI 59bis van 15 februari 2012 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, B.S., 08.03.2012, p. 14408.
 • DGS/DSJ, Informatiebrochure "statuut CALog", maart 2007.

 

Rol van de Directie van de Opleiding

De Directie van de Opleiding is bevoegd in de materie van de gecertificeerde opleidingen voor alles wat betreft praktische administratie van de opleidingen. Zij beheert het aanbod van de opleidingen, de aanvragen voor externe gecertificeerde opleidingen, de registratie van de inschrijvingsformulieren en de verzending ervan naar de scholen, de ontvangst van de resultaten via de scholen en hun verzending naar de personeelsdiensten, de opvolging van bijzondere gevallen.

Echter, de administratieve voorwaarden voor de inschrijving of herinschrijving aan een gecertificeerde opleiding en de behandeling van de geldelijke gevolgen gekoppeld aan een resultaat zijn niet voor de bevoegdheid van de Directie van de Opleiding!

 

 
Wie contacteren voor uw vragen

Uw administratieve voorwaarden voor de inschrijving: op welke datum moet ik me (her)inschrijven ?

Zonaal : uw personeelsdienst.
Federaal : eerst uw interne personeelsdienst van uw eenheid,
eventueel het call center van DSI
Tel : 0800.99.271
email : polsupport@police.belgium.eu)
of DSP Beheer CALog : dgs.dsp.dspc@police.be.

De ontvangstbevestiging van uw inschrijving of de behandeling van uw dossier bij de organiserende school

FR - Tel : 02.644.84.22
NL - Tel : 02.644.87.75
alle dagen (uitgezonderd op woensdag) tussen 9u en 12u
of per teamware : dgs.dse.opf@police.be.

De data van uw gecertificeerde opleiding

Wanneer DSE uw inschrijving geregistreerd heeft, zal u op een later tijdstip uitgenodigd worden door de organiserende school !
De school organiseert een opleidingssessie vanaf het moment zij over voldoende deelnemers beschikt en in functie van de beschikbaarheden van de logistiek en het personeel.

Een wijziging van opleiding
(uitsluitend aanvaard in geval van mobiliteit of wijziging van functie binnen zijn eenheid en op nadrukkelijke vraag van de bevoegde overheid)

DSE

Een afwezigheid voor een opleiding omwille van een geval van overmacht erkent door de bevoegde overheid

De organiserende school.

Een wijziging van het persoonlijk adres of plaats van het werk

Altijd DSE verwittigen.

De geldelijke gevolgen gekoppeld aan uw resultaat
(toewijzing van de competentieontwikkelingstoelage, baremische loopbaan,Ö)

Zonaal : uw personeelsdienst
Federaal : DSP Beheer CALog

Een juridische interpretatie over de bijzondere gevallen
(vergeten zich in te schrijven, inschrijving met foutieve datum,Ö)

Juridische dienst DSJ.

Informatiebrochure

 

Inschrijvingsvoorwaarden aan de gecertificeerde opleidingen

Om zich geldig te kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, moet het personeelslid voldoen aan volgende voorwaarden :

 • Het personeelslid moet minstens 1 jaar niveauanciŽnniteit bezitten alvorens zich te kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, behalve in geval van sociale promotie in welk geval onmiddellijke inschrijving mogelijk is;
 • Indien het personeelslid met vrucht een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd, moet het 2 jaar wachten vanaf de inschrijvingsdatum van de vorige gecertificeerde opleiding alvorens zich in te schrijven voor een andere gecertificeerde opleiding;
 • Het personeelslid dat de gecertificeerde opleiding niet met vrucht heeft gevolgd, kan zich ten vroegste 365 dagen na de vorige inschrijving opnieuw inschrijven voor dezelfde of een andere gecertificeerde opleiding;
 • Het personeelslid dat een loonschaal van de maximumloonschalengroep geniet of behoort tot het niveau A en dat een competentieontwikkelingstoelage ontvangt, kan zich ten vroegste 12 maavnden voor het bereiken van de zes jaar loonschaalanciŽnniteit opnieuw inschrijven om deel te nemen aan een gecertificeerde opleiding om zo ook zonder onderbreking recht te hebben op de competentieontwikkelingstoelage in de hogere loonschaal.

 

Intern aanbod van de gecertificeerde opleidingen en inschrijving

Het aanbod van de gecertificeerde opleidingen werd ontwikkeld in functie van de meerderheid van de behoeften van het CALog-personeel en rekeninghoudend met de praktische mogelijkheden voor de organisatie van een opleiding gekoppeld aan een minimum aantal deelnemers per sessie.

U vindt de inschrijvingsformulieren in het aanbod van elke niveau.

 

Een externe opleiding laten erkennen als een gecertificeerde opleiding en inschrijving

Indien geen enkel van de voorgestelde opleidingen aan uw behoeften voldoet, belet er u niets om een externe opleiding buiten de politie te laten erkennen als een gecertificeerde opleiding, op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden van een gecertificeerde opleiding gerespecteerd worden.

In dit geval, moet de vragende eenheid een formulier vervolledigen. Opgelet, het formulier moet digitaal ingevuld worden (dus niet met de hand geschreven), dit om de analyse van het dossier te vergemakkelijken.

De procedure voor erkenning van een externe opleiding als gecertificeerde opleiding is veel langer dan de procedure voor inschrijving aan een opleiding uit het intern aanbod. Gelieve rekening te houden met deze termijn bij het indienen van uw aanvraag. Het is niet mogelijk om een externe opleiding a posteriori te erkennen !

Elke aanvraag voor een externe opleiding moet de wettelijke voorwaarden van een gecertificeerde opleiding respecteren, voornamelijk de duur afhankelijk van het niveau van het personeelslid en de validatie. Afhankelijk van deze voorwaarden wordt de opleiding al dan niet erkend.

De kosten van een externe gecertificeerde opleiding zijn ten laste van de werkgever/vragende eenheid.

 

Duur van de gecertificeerde opleiding

 • Voor het niveau A : 5 dagen ;
 • Voor het niveau B : 4 dagen ;
 • Voor het niveau C : 3 dagen ;
 • Voor het niveau D : 3 dagen.

Hieraan moet de validatie nog toegevoegd worden.

 

Plaatsen van de opleidingen

De gecertificeerde opleidingen worden georganiseerd in de erkende of federale scholen op hun eigen site of op gedecentraliseerde locaties.

 

Afwezigheid aan een gecertificeerde opleiding

Annulatie door het CALog-personeelslid

Indien het personeelslid zijn deelname aan de gecertificeerde opleiding wenst te annuleren, dient hij/zij enkel en alleen de organiserende school te informeren. In dit geval, verliest het personeelslid de initiŽle inschrijvingsdatum en de geldelijke gevolgen die verbonden zijn aan het slagen van de validatie. Om te kunnen deelnemen aan een andere gecertificeerde opleiding, zal het personeelslid zich opnieuw moeten inschrijven.

Opgelet: een onwettige afwezigheid heeft dezelfde gevolgen als een annulatie door het Calog-personeelslid.

 

Wettige afwezigheid door een geval van overmacht

Volgens de definitie van het Hof van Cassatie "kan overmacht enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die niet kon worden voorzien noch worden vermeden" (Cass., 9 oktober 1986, J.T., 1987, p. 468). Bijgevolg, het geval van overmacht moet een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis impliceren (of onweerstaanbare), die vreemd is aan de wil van de betrokken persoon.

Kunnen op basis van het voornoemde een geval van overmacht vormen :

 • het samenvallen van de data waarop de gecertificeerde opleiding wordt georganiseerd met een gereserveerde reisperiode voordat de data van de gecertificeerde opleiding bekend waren. Achteraf zal men van het personeelslid evenwel mogen verwachten dat hij daarmee rekening houdt wanneer hij een reis boekt. De bevoegde overheid heeft de taak om na te gaan of de reis wel degelijk vůůr de mededeling van de data van de gecertificeerde opleiding werd gereserveerd en of er geen alternatief mogelijk is,
 • de omstandigheid van een ziekte, bevestigd door een medisch getuigschrift, die een onvoorziene, onverwachte gebeurtenis buiten de wil van het personeelslid om vormt,
 • het samenvallen van de data waarop de gecertificeerde opleiding wordt georganiseerd met de CALog-bevorderingsexamens.

Concreet is het de taak van de bevoegde overheid, namelijk naargelang van het geval de korpschef, de commissaris-generaal, de directeur-generaal, de inspecteur-generaal of de directeur-dienstchef van SSGPI, om na te gaan of er overmacht is of niet.

In de praktijk moet het personeelslid de organiserende school op de hoogte brengen van zijn afwezigheid op de opleiding wegens overmacht ten laatste de dag van de validatie. Het bewijs van het bestaan van een geval van overmacht uitgaande van de bevoegde overheid zal enkel en alleen aan de betrokken school schriftelijk worden bezorgd.

In geval van wettige afwezigheid door een geval van overmacht bepaalt het artikel IV.III.6 RPPol dat " een geldig ingeschreven personeelslid aan een gecertificeerde opleiding aan dezelfde gecertificeerde opleiding op een latere datum, met behoud van de initiŽle inschrijvingsdatum kan deelnemen (Ö) ".

Het personeelslid blijft ingeschreven voor dezelfde opleiding en zal door de organiserende school uitgenodigd worden deel te nemen aan een volgende sessie. Hij/zij moet zich niet herinschrijven, behalve wanneer de gekozen opleiding ondertussen niet meer door de school van zijn keuze georganiseerd wordt.

 

Specifieke gevallen van deelname

Deeltijds werkregime (4/5 of halftijds)

Het personeelslid dat deeltijds werkt en zich geldig heeft ingeschreven aan een gecertificeerde opleiding kan op uitzonderlijke manier deelnemen aan de gecertificeerde opleiding aangezien de gecertificeerde opleiding enkel gegeven wordt op volledige dagen. In dit geval, zal het positief urensaldo gerecupereerd moeten worden in de loop van de referentieperiode, en dit om een uitbetaling van de gepresteerde overuren aan het personeelslid te vermijden.

Wanneer het personeelslid dat deeltijds werkt, beslist om niet aan de door hem gekozen gecertificeerde opleiding deel te nemen, verliest het echter zijn initiŽle inschrijvingsdatum. Dit wordt immers niet beschouwd als een geval van overmacht in de zin van artikel IV.III.6 RPPol.

 

Verminderde prestaties wegens ziekte, zwangerschap

Het stelsel van verminderde prestaties wegens ziekte, is onverenigbaar met het volgen van een gecertificeerde opleiding. Het personeelslid moet in staat zijn volledige dagen te werken vooraleer het de gecertificeerde opleiding waarvoor het zich heeft ingeschreven mag volgen. De omstandigheid van de verminderde arbeidsduur, bewezen door een medisch attest, betekent in dat geval een geval van overmacht in de zin van artikel IV.III.6 PJPol. Wanneer het betreffende personeelslid opnieuw voltijds aan het werk is, zal het op een latere datum mogen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding met behoud van de initiŽle inschrijvingsdatum.

Het zelfde principe is van toepassing op het regime van verminderde prestaties wegens zwangerschap, zelfs al mag het CALog-personeelslid in dit geval volledige dagen werken.

 

Voltijdse loopbaanonderbreking

Een personeelslid in voltijdse loopbaanonderbreking bevindt zich niet in een situatie van overmacht. Hij/zij mag zich op eigen initiatief inschrijven voor een gecertificeerde opleiding en deze volgen. Indien hij of zij dit niet doet, verliest hij/zij zijn initiŽle inschrijvingsdatum.

Dit principe is van toepassing voor alle vormen van loopbaanonderbreking, behalve in geval van loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen. In dit geval mag men niet deelnemen aan de opleiding maar wordt de initiŽle inschrijvingsdatum wel behouden.

 

Mobiliteit, sociale promotie, verandering van niveau

In geval van mobiliteit, is het de nieuwe functionele meerdere die, in samenspraak met het CALog-personeelslid, zal beslissen over de relevantie van de gekozen opleiding. Indien er een andere opleiding wordt gekozen zal de functionele meerdere DSE hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. DSE doet op zijn beurt het nodige om deze wijziging door te voeren.

In geval van sociale promotie, schrijft het CALog-personeelslid zich in voor een nieuwe gecertificeerde opleiding van zijn nieuwe niveau. Hij/zij moet geen 1 jaar niveauanciŽnniteit bezitten.

In geval van wijziging in het niveau (INEX), moet het CALog-personeelslid 1 jaar niveauanciŽnniteit afwachten alvorens zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding van het nieuwe niveau.

 

Aanrekening van de uren van de opleiding en de verplaatsingen

De omzendbrief GPI 59 van 22 mei 2007 bepaalt in zijn punt 3 dat de aanrekening van de prestaties tijdens de gecertificeerde opleiding als volgt geschiedt :

 • aanrekening van de werkelijke opleidingstijd, met aftrek van de pauzes,
 • aanrekening van de verplaatsingen (toepassing van de regel van de dienstverplaatsing),
 • aanrekening van de tijd besteed aan de validatietest van de kennisoverdracht.

Voor de voorbereiding van de validatie wordt een dienstvrijstelling van 4 uren toegekend aan het personeelslid. Deze 4 uren mogen enkel genomen worden vůůr de validatietest. Als er geen werktijd is tussen het einde van de opleiding en de validatietest, mogen deze 4 uren niet in rekening gebracht worden.

 

Validatie

Referentie : Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, B.S., 31.05.2007, p. 29436 + Omzendbrief GPI 59bis van 15 februari 2012 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, B.S., 08.03.2012, p. 14408.

De validatie van de kennis is een wezenlijk onderdeel van de definitie van de gecertificeerde opleiding ; deze validatie heeft tot doel na te gaan of de competenties en vaardigheden die beoogd werden door de opleiding, volledig geÔntegreerd werden.

Enkel de personeelsleden die minimum 80% van de totale duur van de opleiding aanwezig waren mogen deelnemen aan deze validatie.

De validatie kan verschillende vormen aannemen :

Voor de niveaus A en B :

 • multiple-choice vragenlijst,
 • open vragen met korte of lange antwoorden,
 • gevalstudies en probleemoplossing,
 • mondelinge tests,
 • mondelinge voorstellingen,
 • gemengde tests met een combinatie van verschillende testvormen zoals multiple-choice gecombineerd met een gevalstudie of een reeks open vragen gecombineerd met een mondelinge voorstelling...

Voor de niveaus C :

 • praktische oefeningen,
 • gevalstudies en probleemoplossing,
 • mondelinge proeven,
 • mondelinge voorstellingen.

Voor de niveaus D :

 • praktische oefeningen.

De keuze van de validatievorm gebeurt volgens de leerdoelstellingen van de opleiding en volgens de praktische haalbaarheid ervan (bv. volgens het aantal betrokken personen). Deze keuze wordt meegedeeld aan de betrokken personeelsleden op de eerste dag van de opleiding met alle nuttige informatie desbetreffend. Praktische oefeningen worden uitgevoerd tijdens de opleiding om de validatietest voor te bereiden. De validatie slaat enkel op de tijdens de opleiding verstrekte materies.

Deze validatie wordt zo vlug mogelijk georganiseerd : ten laatste drie maanden na het einde van de opleiding voor de personeelsleden van niveau A en ten laatste twee maanden na het einde van de opleiding voor de personeelsleden van de niveaus B en C.

De validaties van het type " praktische oefeningen " en/of met betrekking tot " informatica-opleidingen " vinden meteen na de opleiding plaats.

In het geval dat de validatie niet meteen na het einde van de opleiding plaatsvindt, krijgt het personeelslid een vrijstelling van 4 uren om zich voor te bereiden op de validatie.

De validatie wordt afgesloten met de toekenning van een vermelding geslaagd/niet-geslaagd.

 

Resultaten

Overdracht door DSE naar de personeelsdiensten

De procedure voor de overdracht van de resultaten vereist de betrokkenheid van een groot aantal diensten die onderling afhankelijk werken.

De resultaten van de gecertificeerde opleidingen worden door de scholen maandelijks naar een centraal secretariaat binnen DSE gestuurd. De cel "gecertificeerde opleidingen" van DSE behandelt deze en maakt deze vervolgens over aan de bevoegde personeelsdienst (zonaal of DSPC) die zijn CALog-personeelsleden moet informeren.

Sinds begin 2013, verschijnen de resultaten, die op geldige wijze naar DSE verstuurd werden, in GALOP.

Fout in de kennisgeving van het resultaat

Indien er een fout op het niveau van de overdracht van het resultaat van zijn gecertificeerde opleiding wordt vastgesteld, kan het CALog-personeelslid contact opnemen met de organiserende school van zijn gecertificeerde opleiding. Indien het resultaat foutief blijkt te zijn, zal de school het resultaat wijzigen en er op toezien dat het foutieve resultaat vervangen wordt in de lijst die overgemaakt werd aan het centraal secretariaat binnen DSE.

Resultaat van niet-slagen

De beslissing van het "niet-slagen" kan het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State. Dit beroep moet, binnen de zestig dagen vanaf de dag volgend op deze kennisgeving, bij aangetekende brief, worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling Administratie, Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL. Dit beroep moet eveneens voldoen aan de voorwaarden bepaald bij het besluit van de Regent van 23-08-1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling Administratie van de Raad van State.

 

 

 
Laatste update : 24-02-2015