Directie van de opleiding NL  FR  
Home Contact

Meer info
Ontvang informatie per e-mail :
Abonnement
UitschrijvenPrivacy
Federale Politie
Lokale Politie
Info-Zone
Politie Documentatie
Selectie en Rekrutering
Human Resources
Materiële middelen
Medische dienst
Wegeninfo
Gerechtelijk Meldpunt
Algemene Inspectie
Comité P
Voorzitterschap EU
Wegcode

De basisopleiding is de beroepsopleiding die de aspirant (= de student/de persoon die met de opleiding start) moet volgen en waarvoor hij moet slagen met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking als agent, inspecteur, (gespecialiseerde) hoofdinspecteur of commissaris.

De finaliteit van de basisopleiding bestaat erin de aspirant de professionele basiscompetenties bij te brengen zodat hij in staat is:

  • het geheel van taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie verbonden aan de uitoefening van het politieambt binnen het kader(kader van agenten van politie, basiskader, middenkader en officierenkader) waartoe de opleiding toegang geeft te vervullen, alsook het geheel van taken die voortvloeien uit zijn bevoegdheid binnen de politiediensten op zich te nemen;
  • een loopbaan aan te vangen in eender welke niet-gespecialiseerde betrekking binnen het kader waartoe hij wenst toe te treden.

Concreet heeft de basisopleiding 4 doelstellingen:

  • het verwerven van basiskennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen
  • het aanwenden van specifieke politietechnieken
  • het toepassen van tactische principes en uitvoeringsregels voor politieacties
  • het zich eigen maken van gedragswetenschappelijke en relationele eigenschappen passend voor het politieambt

basisopleidingDe basisopleiding is dus bedoeld om de basiscompetenties van het beroep aan de personeelsleden aan te leren opdat ze in eender welke basisfunctie van de geïntegreerde politie aan de slag kunnen. De opleiding vergt polyvalentie, houding/attitude, ontwikkelingspotentieel en de basisprincipes van de ethiek en de politionele deontologie.

In alle basisopleidingen worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld door stages en praktische oefeningen.

Op het einde van elke basisopleiding zijn een reeks examens voorzien, in de verschillende theoretische en praktische domeinen die tijdens de opleiding aan bod kwamen, waarin de aspirant moet slagen om het politieberoep te kunnen uitoefenen en benoemd te kunnen worden in het beoogde kader.

 

 

 
Laatste update : 11-03-2009